آنچه گیاهان فسیلی در مورد تغییر آب و هوا نشان می دهند صداهای اسمیتسونیان موزه ملی تاریخ طبیعی