یک روش جدید برای مطالعه فسیل های مغناطیسی می تواند به کشف ریشه آنها کمک کند صداهای اسمیتسونیان موزه ملی تاریخ طبیعی